Archive for the 'Könyv' Category

márc
Szo
12
Floo
Címnegyedív: a könyv első négy oldala, amely a könyvre vonatkozó és a könyvhöz kapcsolódó adatokat tartalmazza.

Tartalomjegyzék: tükrözi a könyv tagolását, beosztását, a könyvben való tájékozódást segíti. Műszaki könyvekben előfordul decimális számozással is. Kialakítása oszlopos szedés jellegű.

Előszó: a szerzőnek a könyv témájához kapcsolódó nyitógondolatai. Főrész: fejezetekre és egyéb szerkezeti részekre bontott, címrendszerrel, beosztással, elválasztó lapok beiktatásával tagolt tartalom.

Jegyzet: a könyv főszövegére vonatkozó kiegészítés, magyarázat. Elhelyezhető az oldal alján, a fejezetek vagy a könyv végén.

Utószó: a szerzőnek a könyv témájához kapcsolódó zárógondolatai.
Irodalomjegyzék (bibliográfia)

Név- és tárgymutató: rendszerint címszavakból és hozzájuk tartozó oldalszám hivatkozásokból áll.
Kolofon, impresszum.

márc
Szo
12
Floo

Ábra: a nyomtatvány jellegének megfelelő, annak szövegét magyarázó, szemléltető, díszítő illusztráció. Az ábrát az ábraaláírástól beosztás választja el. Az ábra magyarázó szövege, az ábrajegyzet az ábraaláírással egy tömbben vagy külön helyezhető el.

Élőfej: a szedéstükör felső szélén elhelyezett, a szerző nevét és a könyv címét vagy az oldalon tárgyalt téma címét, esetleg az oldalszámot is tartalmazó szövegsor.

Főszöveg
Ívjelző (norma): a könyvkötészetben az ívösszehordás helyességének ellenőrzésére való. Az ívek első oldalán az alsó részen elhelyezett oldalszámmal egy sorban az ív száma, a szerző neve és a könyv rövidített címe, a harmadik oldalán az ív száma és egy felső csillag szerepel. Ha az ívet meghajtogatják, az ívjelző alá kell kerülnie a csillagos ívszámnak.

Lábjegyzet: az oldal alján elhelyezett, a főszövegtől beosztással elválasztott, annak megjelölt szövegrészére vonatkozó kiegészítés, magyarázat, megjegyzés.

Marginális (széljegyzet): a szedéstükrön kívül az oldalszám felőli margón (vágásnál) elhelyezett cím vagy cím jellegű szöveg.

jan
Vas
9
Floo

A táblakészítés műveletei:

– a tábla anyagának (táblalemezek, gerinclemez, borítóanyag) kiszabása;

– a tábla összeállítása (a borítóanyag hátoldalát beragasztózzák, a gerinclemezt és a táblalemezeket a helyükre illesztik, majd a túlnyúló

borítóanyagot visszahajtják /beütik/);

– a tábla kikészítése (nyomtatás a táblára, présaranyozás, vaknyomás, dombornyomás).

jan
Vas
9
Floo

Ívátvétel, leválogatás

Az ívátvétel, leválogatás a nagyüzemi könyvgyártás első művelete.

Az ívátvételkor a gépteremből mennyiségileg és a leválogatáskor minőségileg veszik át a könyv kinyomott íveit.

Az átvétel leggyakrabban folyamatos. A gépteremben azokat az íveket nyomtatják ki először, amelyikkel a kötészetben több munka van, mint a többi ívvel. Ezek a könyv első és utolsó ívei (ezekre az előzéket fel kell ragasztani) és esetleg azok az ívek, amelyekre mellékletet kell ragasztani.

Ívvágás

Az ívnyomó gépeken nyomtatott könyv esetén akkor szükséges az ívvágás, ha nagyméretű a nyomógép, és viszonylag kis formátumú lesz a könyv, azaz akkor, ha a kinyomott íven több, mint 16 oldal található.

Ha az ív 32 oldalas, akkor az ívet két részre vágják, ha 64 oldalas, akkor négy részre. A szétvágásokat egykéses vágógépeken végzik.

Tekercses nyomtatás esetén a tekercsnyomó gép keresztirányú vágással vágja le a megfelelő méretű ívet a folyamatos papírpályáról.

Ívhajtogatás

A hajtogatással készítik az ívekből a füzeteket (a hajtogatott füzeteket a könyvkötők szintén ívnek nevezik).

Többféle hajtogatás létezik, a kötészetben leggyakrabban a három kereszthajtásos eljárást alkalmazzák. A kereszthajtás azt jelenti, hogy a második hajtásvonal merőleges az elsőre, a harmadik hajtásvonal merőleges a másodikra. A három hajtással 16 oldalas füzetet kapunk.

Az ívnyomó gépeken nyomtatott könyv esetén a kötészet végzi a hajtogatást. Erre a műveletre táskás, késes vagy kombinált hajtogatóművekkel rendelkező hajtogatógépeket alkalmaznak.

Tekercses nyomtatás esetén a tekercsnyomó gép elvégzi a hajtogatást: az első hajtást tölcséres, a másodikat csappantyús, a harmadikat késes hajtogatóművel.

Ívpréselés

A hajtogatóművek nagyon rövid idő alatt hozzák létre a hajtást, ezért a hajtásél nem tömör.

A tömör hajtásél biztosítására alkalmazzák az ívpréselést. A préseléskor kötegeket képeznek: az ívoszlop két végére kemény lapot tesznek, összepréselik a köteget, és erős zsinórral összekötik.

A köteg lehetővé teszi a hajtogatott ívek tárolhatóságát, és a tárolás ideje alatt a hajtásélek préselt állapotban vannak. Ezért a hosszú idejű tárolás alatt tömörödik a hajtásél: kibontás után a hajtásnál az ívoszlop ugyanolyan magas, mint bármely más helyen.

A préseket a hajtogatógép kirakóműve, illetve a tekercsnyomógép hajtogatóműve mellett helyezik el.

Előzék- és mellékletragasztás

A nagyüzemi könyvgyártásnál az egyszerű előzéket használják, ami megfelelő méretű és minőségű félbehajtott lap. Az előzék feladata a könyvtest és a könyvtábla összekapcsolása, ezért előzéket a könyv első és utolsó ívéhez ragasztanak.

Az előzéket a hajtásvonala mentén ragasztóval megkenik kb. 3 mm széles sávban, majd az ívhez ragasztják az ív hajtásvonalától kb. 1mm távolságban.

Az előzékragasztást speciális célgépen végzik.

A 2 és 4 oldalas mellékleteket (a 2 oldalas az egy lap, a négy oldalas egy félbehajtott lap) hasonló módon hozzáragasztják az ívekhez, amelyhez tartoznak.

Ívösszehordás

Nyomtatáskor, hajtogatáskor, préseléskor egyszerre csak egyféle ívvel dolgoznak, amíg a teljes példányszámot meg nem munkálják.

Az első ív az 1–16 oldalakat, a második a 17–32 oldalakat (és így tovább) tartalmazza.

Az összehordáskor egy könyv egyes íveit egy-egy csomóba gyűjtik össze.

Az összehordás történhet kézzel és összehordó géppel. Mindkét esetben a könyv összes ívét sorban egymás mellé oszlopokban felrakják, majd mindegyikről egyet-egyet leemelve összegyűjtik a könyv íveit.

Az összehordás során elkeveredhetnek az ívek, ennek megakadályozására alkalmazzák a kollacionáló jeleket. Jól összehordott könyv esetén a gerincrészen a kollacionáló jelek lépcsőszerűen emelkednek.

Cérnafűzés vagy ragasztás

A cérnafűzés mai gépei teljesen automaták: egyik oldalon fel kell pakolni az összehordott íveket, a másik oldalon kijön az összefűzött könyv.

A cérnafűzés azért munkaigényes művelet, mert minden egyes ívet külön-külön kell felvarrni. A munkaigény a könyv terjedelmétől függ: egy vékonyabb könyvet hamarább megfűz a gép, mint a vastagot. (Egy könyv megvarrásához az ívszám + 1 ütemet végez a gép.)
A könyv vastagságától függően négyféle öltéstípust lehet alkalmazni.

Szálfelsülés

A szálfelsütéses könyvtestképzés a cérnafűzés és a ragasztókötés közötti megoldás: Az ív lapjait a szálfelsütő cérna fogja egybe, az íveket pedig ragasztó.

A ragasztókötő eljárások közül a leggyakrabban alkalmazott eljárás a gerincmarásos technológia. Az összehordott ívek gerincrészéről a ragasztókötő gép kb. 3 mm részt lemar. Így a gerincnél minden lap különálló, és bolyhos felületű. Ezt a felületet beragasztózzák. Száradás után a ragasztó fogja össze a lapokat.
A könyvtestgerinc enyvezése

A cérnafűzött könyvtest íveit a cérna csak néhány ponton fogja össze. Azért, hogy kinyitáskor a szomszédos ívek teljes hosszban egymáshoz legyenek erősítve, a cérnafűzött könyvtestek gerincét ragasztóval látják el.

Az erősebb igénybevételre szánt könyvek gerincrészére ilyenkor papírcsíkot is ragasztanak, ez a sapkázás.

Száradás után a könyvtestet három oldalról körülvágják, a gerincet esetleg gömbölyítik és ereszre verik.
A könyvtáblakészítés

A nagyüzemi könyvgyártásnál a hamistáblás kötést alkalmazzák, azaz a táblát a könyvtesttől külön készítik el.

jan
Vas
9
Floo

A könyvkikészítés technológiai műveletei:

A külön elkészített könyvtestet és a könyvtáblát a beakasztás műveletekor egyesítik. Ehhez a könyvtest két oldalán levő előzékeket beragasztózzák, majd ráhúzzák a könyvtáblát pontosan illesztve. Az illesztés azért szükséges, hogy a peremek (amivel a tábla túlnyúlik a könyvtesten) egyformák legyenek.
A beakasztás után a könyvet préselik, különösen a gerinc mellett elhelyezkedő könyvnyílásokat.
A könyvkészítés befejező műveletei az ellenőrzés, az esetleges védőborítózás és a csomagolás.